Nieuwsflits

Handbiker Carmen Koedood behaalt zilver op de tijdrit tijdens de WK in Emmen.

SPONSOREN
De Hooge Waerder
Schaap Interim Food ServicesTEKZ Belastingadviseurs

Privacyverklaring van de Stichting Chantal Molenkamp Foundation

 

1. Wie zijn wij en waarom deze verklaring?

 

Wie zijn wij?

 

Stichting Chantal Molenkamp Foundation, hierna “Chantal Molenkamp Foundation” is een stichting die tot doel heeft het ondersteunen van sporters met een lichamelijke beperking.

 

In deze Privacy- en Cookieverklaring zijn de verwijzingen naar 'wij', 'ons' of 'onze', verwijzingen naar de Chantal Molenkamp Foundation. Verwijzingen naar 'u' of 'uw' zijn verwijzingen naar degene die wij via deze Privacy- en Cookieverklaring informeren.

 

Waarom deze verklaring?         
 

Chantal Molenkamp Foundation kan bij het uitvoeren van haar activiteiten persoonsgegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld om u van informatie te voorzien. In deze verklaring (hierna: “Privacyverklaring’) kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom (voor welke doeleinden) wij dat doen. Ook vindt u informatie over uw rechten als betrokkene.

 

Wij zijn ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Chantal Molenkamp Foundation van groot belang. Wij handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als dit op grond van de AVG is toegestaan. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We verwerken ze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens op passende technische en organisatorische wijze zijn beveiligd.

 

De verantwoordelijke

 

Chantal Molenkamp Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en treedt op als “Verwerkingsverantwoordelijke” zoals dat in de AVG wordt bedoeld. Dit zijn onze gegevens:

-           Statutaire naam: Stichting Chantal Molenkamp Foundation

-           Vestigings- en bezoekadres: Roskamstraat 4, 1814 LJ  Alkmaar

-           E-mailadres algemeen: info@chantalmolenkamp.nl

-           KvK-nummer: 57081468

 

Voor wie?

Deze Privacyverklaring geldt voor bezoekers van deze website en voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken in het kader van de activiteiten, diensten en werkzaamheden van de Chantal Molenkamp Foundation.

 

We hopen dat alle informatie duidelijk is. Indien u hierover vragen mocht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactpersoon voor privacy, deze Privacy- en Cookieverklaring en de hiermee samenhangende onderwerpen is te bereiken via info@chantalmolenkamp.nl.
 

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

Chantal Molenkamp Foundation verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dat voor de uitvoering van onze activiteiten, diensten of werkzaamheden nodig is. Een andere reden om uw persoonsgegevens te verwerken kan zijn omdat u zelf uw contactgegevens aan Chantal Molenkamp Foundation heeft verstrekt. Dat kan zijn omdat u graag met ons in contact wilt komen of informatie wenst. Met betrekking tot de activiteiten, diensten en werkzaamheden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 

-           voor- en achternaam, voorletters,

-           adresgegevens,

-           geboortedatum,

-           telefoonnummer,

-           geslacht,

-           e-mailadres,

-           bankrekeningnummer / betalingsgegevens.

 

3. Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

 

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de hieronder genoemde (algemene) doeleinden van de Chantal Molenkamp Foundation. Chantal Molenkamp Foundation zal uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dat noodzakelijk is voor:

 

- Informatievoorziening en servicedoeleinden, zoals het onderhouden van contact, het verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten of de afwikkeling van een verzoek om informatie, vraag of klacht. De Chantal Molenkamp Foundation verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt. Wij dienen deze persoonsgegevens te gebruiken om te kunnen reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie of producten, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.

    

- De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Chantal Molenkamp Foundation, zoals overeenkomsten met sponsoren en/of donateurs. 

 

- Het opvolgen van wettelijke verplichtingen waarbij we gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan de overheid, zoals aan de belastingdienst;

 

- Promotionele doeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en het tonen van berichten of boodschappen op (social)mediakanalen.

 

- Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze website verder te ontwikkelen, te onderhouden en te verbeteren.

 

- Marketingdoeleinden het zoeken en onderhouden van contacten met sponsoren en donateurs.

 

Onze verwerkingen voor de bovengenoemde doelen worden gebaseerd op de in de AVG neergelegde rechtsgrondslagen “de uitvoering van overeenkomsten”, “het voldoen aan wettelijke verplichtingen” en ons “gerechtvaardigd belang” of omdat u met de verwerking heeft ingestemd en ons hiervoor toestemming heeft verleend. Als u ervoor kiest om de door de Chantal Molenkamp Foundation gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zijn wij mogelijk niet in staat om u te voorzien van de informatie en/of overeenkomsten of diensten die u hebt aangevraagd en/of kunnen wij niet voldoen aan de doelstelling(en) waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd en verwerken.

 

4. Hoe lang bewaren wij gegevens?

 

Chantal Molenkamp Foundation bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij het bewaren van deze gegevens voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Of, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of deze gegevens juist op uw verzoek en met uw toestemming bewaren.

 

5. Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie delen wij dergelijke gegevens?

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen de bestuursleden van Chantal Molenkamp Foundation toegang tot uw persoonsgegevens hebben. Het raadplegen van uw persoonsgegevens door de bestuursleden zal enkel gebeuren wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Chantal Molenkamp Foundation.  

 

Wij kunnen ter ondersteuning van onze organisatie gebruik maken van derden, waarbij door deze derde persoonsgegevens worden verwerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het (IT)-beheer van de website en de diensten van banken en mailservices. Indien de Chantal Molenkamp Foundation derde partijen inschakelt hebben wij wanneer dat nodig is een overeenkomst gesloten waarin wij onder meer afspreken wat de verplichtingen van zo’n derde zijn en ook bijvoorbeeld dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

 

Chantal Molenkamp Foundation maakt gebruik van Google Analytics en Mailchimp en heeft met beide partijen een verwerkersovereenkomst gesloten. In het geval van Google Analytics heeft Chantal Molenkamp Foundation de laatste drie cijfers van het IP-adres geanonimiseerd en gegevens delen uitgezet. Chantal Molenkamp Foundation maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Tenzij er sprake is van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht, zal Chantal Molenkamp Foundation voor het overige uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden als het gaat om commerciële doeleinden. Behalve met uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft in dat geval het recht uw toestemming in te trekken.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en door organisaties gevestigd in de US die gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield.

 

6. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij & meldplicht datalekken

 

Chantal Molenkamp Foundation heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken), onbevoegde toegang en openbaarmaking.

 

Personen die namens Chantal Molenkamp Foundation toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding en zorgvuldige omgang met uw gegevens. Wanneer Chantal Molenkamp Foundation derden als verwerkers inschakelt, verlangen wij dezelfde technische en organisatorische maatregelen van onze verwerkers en hebben wij dit met hen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

 

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een eventueel datalek zullen wij - in de gevallen waar dat volgens de AVG en/of andere wetgeving nodig is - dit (tijdig) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig ook aan u persoonlijk.

 

7. Wat zijn uw rechten?

 

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 

- Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;

 

- Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);

 

- Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;

 

- Het recht om door u verleende toestemming in te trekken;

 

- Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;

 

- Het recht op beperking van de verwerking;

 

- Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

 

- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Chantal Molenkamp Foundation in strijd met de geldende privacyregels zou handelen.

 

Chantal Molenkamp Foundation hecht er belang aan om u erop te wijzen dat de hierboven omschreven rechten geen absolute rechten zijn, en dat Chantal Molenkamp Foundation onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor hoeft te geven. Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden en de geldende wetgeving. Wanneer wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven dan zullen wij deze beslissing altijd aan u motiveren.

 

Indien u het niets eens bent met onze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter. Het recht van bezwaar tegen gebruik van persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden is overigens wel absoluut. Dat betekent dat wij een verzoek om geen uitingen die onder direct marketing vallen, altijd zullen accepteren.

 

U kunt uw (privacy)verzoeken richten aan Chantal Molenkamp Foundation per e-mail aan info@chantalmolenkamp.nl.

 

8. Aanpassen van deze Privacyverklaring

 

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. U vindt de geldende versie op onze website www.chantalmolenkamp.nl.

 

Wij adviseren u daarom, indien u informatie over privacy wenst, de actuele versie op onze website te raadplegen.

 

 

Versie september 2019